மஸ்டாங்
65,00,000
கேமேன்
கூபே | பெட்ரோல்
81,36,000
கூபே | பெட்ரோல்
1,05,00,000
ஜிஎல்இ
86,40,000
எக்ஸ்கே
95,00,000
1,39,40,000
ஆர்எஸ் 5
கூபே | பெட்ரோல்
1,09,00,000
எம்4
கூபே | பெட்ரோல்
1,21,80,000
எஃப் டைப்
கூபே | பெட்ரோல்
1,26,00,000
1,38,00,000
1,88,00,000
கிரான் டுரிஷ்மோ
ஆர் 8
1,71,00,000
2,00,00,000
ஜிடிஆர்
கூபே | பெட்ரோல்
2,28,78,442
ஐ8
கூபே | எலக்ட்ரிக்
2,29,00,000
எஸ்எல்எஸ் ஏஎம்ஜி
2,51,90,000
டிபி 9
2,90,00,000
599
கூபே | பெட்ரோல்
3,38,00,000
எப்எப்
கூபே | பெட்ரோல்
3,40,00,000
ஹூராகென்
3,43,00,000
ரயீத்
4,40,00,000
பான்டம்
அவென்டேடார்
வேரோன்
அகரா
கூபே | பெட்ரோல்
12,50,00,000