எக்ஸ்சென்ட்
5,03,000
5,82,000
6,00,000
6,94,000
ஸெஸ்ட்
5,07,000
5,73,000
5,94,000
6,09,000
6,52,000
6,83,000
7,67,000
7,71,000
8,51,000
ஃபோர்டு ஆஸ்பயர்
வெரிட்டோ
அமேஸ்
செயில்
செடான் | பெட்ரோல்
5,60,000
செடான் | பெட்ரோல்
6,00,000
6,47,000
6,87,000
6,97,000
மான்ஸா கிளப் கிளாஸ்
டிசையர்
செடான் | பெட்ரோல்
5,98,035
செடான் | பெட்ரோல்
7,00,988
7,36,260
7,52,493
செடான் | பெட்ரோல்
7,84,274
செடான் | டீசல்
8,30,622
8,35,779
8,81,806
8,83,420
9,18,998
10,18,977
பிளாட்டினம் எட்டியோஸ
லீனியா
7,00,000
7,00,000
9,26,000
9,78,000
சன்னி
செடான் | பெட்ரோல்
7,45,000
செடான் | பெட்ரோல்
8,24,000
8,65,000
9,30,000
9,60,000
செடான் | டீசல்
9,93,000
10,55,000
சியாஸ்
செடான் | பெட்ரோல்
7,48,000
செடான் | பெட்ரோல்
7,53,000
8,12,000
செடான் | டீசல்
8,23,000
8,38,000
8,82,000
9,29,000
9,34,000
செடான் | பெட்ரோல்
9,34,000
9,53,000
9,65,000
10,18,000
4எஸ் புளூயிடிக் வெர்
சிட்டி
செடான் | பெட்ரோல்
8,49,990
செடான் | பெட்ரோல்
9,53,990
செடான் | பெட்ரோல்
9,99,990
11,55,990
11,64,990
12,84,990
செடான் | பெட்ரோல்
13,21,628
15,47,514
வென்ட்டோ
ரேபிட்
13,24,268
கரொல்லா ஆல்டிஸ்
ஆக்டாவியா