எஸ்யூவி/எம்யூவிs
கேயூவி100
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
4,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
4,67,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
4,80,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
4,85,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,02,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,07,000
5,25,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,39,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,44,000
5,47,000
5,60,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,61,000
5,65,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,66,000
5,82,000
5,87,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,94,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,99,000
6,24,000
6,29,000
6,46,000
6,51,000
6,79,000
6,84,000
தார்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
5,54,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,05,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,38,000
ஜிப்ஸி
6,23,019
6,37,805
ரியோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
5,73,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
5,97,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,31,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,59,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,93,000
சுமோ கோல்டு
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,63,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,98,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,56,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,73,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,42,000
குர்கா
6,42,000
8,56,000
8,71,000
பொலிரோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,47,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,73,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,75,000
6,91,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,12,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,30,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,83,000
7,83,307
7,98,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,99,000
8,14,000
8,55,572
8,94,246
ஈக்கோஸ்போர்ட்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,75,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
7,71,000
7,89,000
8,61,000
9,60,000
9,73,000
10,20,000
விட்டாரா பிரெஸ்ஸா
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,12,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,62,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,75,001
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,55,001
9,54,000
டியூவி300
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,11,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,47,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,77,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,02,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,62,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,74,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,34,000
நுவோஸ்போர்ட்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,42,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,72,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,10,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,22,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,87,000
எஸ் க்ராஸ்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,03,000
8,75,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,88,000
10,23,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,60,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,26,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,03,000
டஸ்ட்டர்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
8,46,999
9,26,999
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
9,26,999
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,46,999
10,26,999
10,76,999
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,06,999
11,46,999
12,26,999
டபிள்யூஆர்-வி
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
8,60,984
9,99,872
10,02,126
11,37,942
பிஆர்வி
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
8,75,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
9,90,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,90,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
10,90,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
11,84,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,85,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
11,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,90,000
ஸ்கார்ப்பியோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,06,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,67,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,09,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,09,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,10,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,75,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,41,000
13,90,000
14,61,000
க்ரெட்டா
9,15,000
10,05,000
10,15,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,04,000
12,10,000
12,35,000
14,41,000
ஒன்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,59,000
12,70,000
12,78,000
14,34,000
டெரானோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
9,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,17,000
11,64,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,65,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,88,000
13,20,000
சஃபாரி ஸ்ட்ராம்
10,37,000
12,25,000
13,19,000
14,52,000
எக்ஸ்யூவி 500
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,58,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,87,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
14,62,000
15,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
15,52,000
ஹெக்ஸா
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,85,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
15,05,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
16,20,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
17,40,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
17,49,000
யெட்டி
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
20,11,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
21,81,000
ரெக்ஸ்டன்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
20,14,232
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
22,21,759
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
23,53,334