கேமேன்
கூபே | பெட்ரோல்
81,36,000
கூபே | பெட்ரோல்
1,20,41,945
மஸ்டாங்
79,54,519
எக்ஸ்கே
95,00,000
1,39,40,000
ஜிஎல்இ
1,00,96,055
ஆர்எஸ் 5
கூபே | பெட்ரோல்
1,09,00,000
எம்4
கூபே | பெட்ரோல்
1,21,80,000
கிரான் டுரிஷ்மோ
எஃப் டைப்
கூபே | பெட்ரோல்
1,42,19,220
1,64,35,651
2,39,60,678
ஆர் 8
1,71,00,000
2,00,00,000
ஜிடிஆர்
கூபே | பெட்ரோல்
2,16,94,566
ஐ8
கூபே | எலக்ட்ரிக்
2,48,61,422
எஸ்எல்எஸ் ஏஎம்ஜி
2,51,90,000
டிபி 9
3,33,10,639
599
கூபே | பெட்ரோல்
3,38,00,000
ஹூராகென்
3,73,52,796
எப்எப்
கூபே | பெட்ரோல்
3,78,28,867
ரயீத்
4,40,00,000
பான்டம்
அவென்டேடார்
அகரா
கூபே | பெட்ரோல்
12,50,00,000
வேரோன்