வெரிட்டோ
அமியோ
அமேஸ்
ஸெஸ்ட்
5,67,055
6,38,260
6,57,440
6,83,000
6,96,209
7,38,749
8,70,980
8,75,256
9,65,757
எக்ஸ்சென்ட்
5,82,000
5,90,829
6,85,520
7,95,674
டிசையர்
செடான் | பெட்ரோல்
5,86,730
செடான் | பெட்ரோல்
6,95,299
7,25,753
7,46,501
செடான் | பெட்ரோல்
7,78,290
செடான் | டீசல்
8,19,863
8,29,495
8,72,209
8,75,443
9,04,610
10,03,595
செயில்
செடான் | பெட்ரோல்
5,92,952
செடான் | பெட்ரோல்
6,60,468
6,91,434
7,23,795
7,50,058
ஃபோர்டு ஆஸ்பயர்
மான்ஸா கிளப் கிளாஸ்
பிளாட்டினம் எட்டியோஸ
லீனியா
7,00,000
7,96,269
9,26,000
9,78,000
சன்னி
செடான் | பெட்ரோல்
7,75,666
செடான் | பெட்ரோல்
8,40,763
8,42,844
8,97,950
10,01,184
செடான் | டீசல்
10,16,823
4எஸ் புளூயிடிக் வெர்
வென்ட்டோ
சியாஸ்
செடான் | பெட்ரோல்
8,40,918
செடான் | பெட்ரோல்
8,55,611
செடான் | டீசல்
8,84,226
8,87,353
9,01,084
9,33,154
9,65,000
10,07,056
10,29,061
செடான் | பெட்ரோல்
10,34,722
10,34,722
10,74,713
சிட்டி
செடான் | பெட்ரோல்
9,95,298
செடான் | பெட்ரோல்
10,53,338
செடான் | பெட்ரோல்
11,03,604
12,74,507
செடான் | பெட்ரோல்
13,10,081
13,42,882
14,01,639
15,30,989
ரேபிட்
13,40,995
ஆக்டாவியா
கரொல்லா ஆல்டிஸ்
எலன்ட்ரா
செடான் | பெட்ரோல்
14,94,719
16,40,764
16,44,606
17,63,713
18,13,785
18,40,251