எஸ்யூவி/எம்யூவிs
கேயூவி100
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,03,551
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,38,465
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,59,355
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,61,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,65,972
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,75,261
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
5,81,871
6,19,771
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,26,664
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,33,279
6,35,888
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,49,120
6,57,242
6,62,145
6,96,248
7,02,992
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
7,08,005
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
7,14,806
7,56,089
7,63,042
7,72,700
7,79,647
8,21,756
8,28,662
ஜிப்ஸி
6,77,147
6,92,864
ரியோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
5,73,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
5,97,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,31,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,59,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,93,000
தார்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
5,80,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
6,32,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,92,110
சுமோ கோல்டு
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,71,196
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,86,091
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,48,068
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,91,204
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,23,793
ஈக்கோஸ்போர்ட்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
6,75,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
7,71,000
7,89,000
8,61,000
9,60,000
9,73,000
10,20,000
குர்கா
7,22,493
9,62,039
9,78,937
பொலிரோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
7,85,669
7,99,705
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,23,687
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,40,024
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,48,143
8,53,166
8,72,030
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,85,375
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,89,357
9,07,748
9,10,736
9,33,400
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,53,805
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,81,484
விட்டாரா பிரெஸ்ஸா
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,15,296
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,29,721
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,74,654
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,89,187
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,78,609
10,89,269
சஃபாரி
டபிள்யூஆர்-வி
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
8,50,774
9,81,377
9,84,812
11,14,538
நுவோஸ்போர்ட்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,64,450
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,08,860
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,87,786
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,61,204
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,75,709
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,91,505
டியூவி300
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,64,566
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,05,041
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,42,670
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,71,563
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,40,371
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,54,200
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,23,232
எஸ் க்ராஸ்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
8,92,542
9,77,916
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,02,585
12,00,154
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,34,770
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,19,883
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,71,205
ஸ்கார்ப்பியோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,06,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,04,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,48,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,51,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,54,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,22,000
14,40,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
16,95,467
18,41,877
டஸ்ட்டர்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
9,07,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
9,37,022
10,10,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
10,23,352
10,55,533
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,10,000
12,46,262
13,50,552
14,47,578
க்ரெட்டா
9,16,000
10,32,000
11,84,158
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,26,428
14,31,951
14,68,244
17,08,571
பிஆர்வி
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
9,82,656
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
11,07,200
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,24,698
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
12,70,797
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,08,761
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
13,74,892
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
13,91,503
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
14,06,659
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
15,02,140
ஒன்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
10,13,286
13,92,850
14,01,261
15,71,255
சஃபாரி ஸ்ட்ராம்
11,20,564
13,19,000
13,75,379
14,52,000
டெரானோ
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
11,31,636
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,42,889
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,80,202
15,83,753
எக்ஸ்யூவி 500
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,58,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
12,87,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
14,62,000
15,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
15,52,000
ஹெக்ஸா
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
11,99,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
13,85,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
15,05,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
16,20,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
17,40,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
17,49,000
காம்பஸ்
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
14,95,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
15,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
16,45,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
17,25,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
18,05,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
18,70,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
18,75,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | பெட்ரோல்
19,40,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
19,95,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
20,65,000
யெட்டி
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
20,11,000
எஸ்யூவி/எம்யூவி | டீசல்
21,81,000